การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากของเหลือในกระบวนผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวไรส์เบอร์รี่

  • บริษัท โฟร์เอฟ อะโกร จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์