ผลการเสริมกลูตามีนในอาหารที่ใช้วัตถุดิบโปรตีนพืชทดแทนปลาป่นต่อการเจริญเติบโต และกิจกรรมของเอนไซม์ในทางเดินอาหาร ของปลานิลแปลงเพศขนาดเล็ก