การเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาด้วย PULLET30 และโปรตีนจากไหมอีรี่