การศึกษาการพัฒนาอรรถลักษณ์ในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบโต้แย้งทางเดียว (Expository Essay) ของในนิสิตบนพื้นฐานแนวคิดของ Sydney Genre Based School

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Generic Structure Developments of Exposition Essays Written by Thai University Students: Sydney Genre - Based School and Systemic Functional Linguistics Perspectives", Veridian E- Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 683-702
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Generic Structure Developments on Students' Expository Essays Based on Sydney Genre Based School", Chulalongkorn University Language Institute International Conference 2017 Learning and Assessment in ELT: Challenges and Opportunities , 10 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย