การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในความเรียงภาษาอังกฤษของนิสิตในมหาวิทยาลัยไทย

Publish Year International Journal 1
2021 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Errors in English Essays Written by Thai Non-English Major Students", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 12-19
Publish Year International Conference 1
2019 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of Students’ Attitude toward the Errors in Essay Writing in Thai Tertiary Education", The 6th Social Sciences Art and Media International Conference, 13 - 14 มิถุนายน 2019, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย