กลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่านเชิงวิชาการของนิสิตไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of Academic Reading Strategies among Thai Economics Students", International Journal of Language and Linguistics (IJLL), ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 84-94
Publish Year International Conference 1
2018 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Strategies used in Academic Reading among Thai University Students", The 1st INTERNATIONAL ASEAN-ENGLISH LANGUAGE TEACHING CONFERENCE (ASEAN-ELT 2018), 15 - 17 มีนาคม 2018, มะละกา มาเลเซีย