การบรรจุยาและการปลดปล่อยยาจากวัสดุสังเคราะห์ทางชีวการแพทย์

Publish Year International Conference 1
2019 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "OSTEOARTHRITIS IN OLDER CATS:DIAGNOSIS AND MANAGEMENT", Kasetsart University Veterinary International Conference, 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย