การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ซินไบโอติค