การสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์ที่มีตำแหน่งเร่งปฏิกิริยาหนึ่งตำแหน่ง


แสดงความคิดเห็น

(0)