การใช้เบต้ากูลแคนในอาหารสัตว์นํา

Publish Year International Conference 1
2021 exGrin Swangdacharuk, exSrinoy Chumkam, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of ?-1,3-glucan and vitamin C supplementation on growth performance during nursery fingering red tilapia (Oreochromis spp.)", The 6th RSU International Research Conference On Science and Technology (RSUSCI) 2021 on 30 April 2021., 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย