การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบเชิงรุก ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Phenomenon-based Learning