การศึกษาผลกระทบของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อระบบจำหน่าย

Publish Year National Conference 1
2017 exรุ่งโรจน์ ชาญมานิต , inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้ในระบบจาหน่ายของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคในพืน้ ที่พัทยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 , 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย