การพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่งของสินค้าการเกษตร:กรณีศึกษาการขนส่งจากกลุ่มเกษตรกรมายังผู้ประกอบการส่งออก


แสดงความคิดเห็น

(0)