การกำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยแนวทางบริการของระบบนิเวศ จังหวัดน่าน

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAekkapol Aekakkararungroj, exHwan-ok Ma, exJohn M. Johnston, "Basin-wide impacts of climate change on ecosystem services in the LowerMekong Basin", Ecological Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 73-86