ผลคูณของพหุนามกำลังสี่เหนือดรรชนีเรียงติดกันที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutnicha Meeboonmak, exKanyarat Thongsing, "On products of quartic polynomials over consecutive indices which are perfect squares", NOTES ON NUMBER THEORY AND DISCRETE MATHEMATICS, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2018, หน้า 56-61
Publish Year National Conference 1
2017 exNatnicha Meeboonmak, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลคูณของพหุนามกำลังสี่เหนือดรรชนีเรียงติดกันที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 (The 12th Conference on Science and Technology for Youths), 3 - 4 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย