การเปลี่ยนแปลงตามสถานที่และฤดูกาลสังคมชีวิตของด้วง ผีเสื้อ และ แมลงผสมเกสร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2017 exBounsanong Chouangthavy, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaoto Kamata, "A Role of a Woodland in an Agricultural Landscape on Diversity of Beetles (Class: Insecta, Order: Coleoptera) in Central Thailand", International Symposium on Analysis of Long - Term Monitoring Data in Asian Forests: Towards Further Understanding of Environmental Changes and Ecosystem Responses, 27 - 28 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exBounsanong Chouangthavy, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaoto Kamata, "Species Composition, Richness and Diversity of Beetles (Coleoptera) in Agricultural Ecosystem", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”, 28 - 29 กันยายน 2017, อำเภอ เมือง นครปฐม ประเทศไทย