การประเมินการปนเปื้อนเชิงปริมาณของ Vibrio cholerae,vibrio Parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus ในโซ่อุปทานหอยสองฝาที่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ