สถานภาพและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมของผลผลิตพื้นฐานในห่วงโซ่อาหารทางน้าของระบบนิเวศอ่าวไทยตอนใน