การตรวจวินิจฉัยโรคไข้หัดสุนัข (canine distemper virus)ด้วยวิธี nested PCR เปรียบเทียบกับอาการแสดง (clinical signs)และค่าโลหิตวิทยา (Hematologic profiles)