การประยุกต์ใช้กระบวนการห่อพ่นน้ำและการกรองด้วยวัสดุธรรมชาติในการกำจัดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเตาเผาขยะชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร