การพัฒนารูปแบบการใช้สื่ออีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์แบบผสมผสานโดยใช้โครงการเป็นฐานของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 เขตภาคกลาง