โครงการการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น