พัฒนาขีดความสามารถในการแปรรูปพริกปลอดภัย โดยการนำเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานความร้อนร่วม(แสงอาทิตย์-ชีวมวล)