การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่เกษตรกร

  • Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางทวีพร เรืองพริ้ม

  • inนางทวีพร เรืองพริ้ม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์