การสร้างกระบวนการต้นแบบในการสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบต่างๆ ของโรงหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก เพื่อประโยชน์ทางการค้า

  • Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางสาวรยากร นกแก้ว

  • inนางสาวรยากร นกแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์