ออกแบบรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา