การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบแหล่งอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี