การปรับปรุงการทำงานของฐานข้อมูลสำหรับระบบผลิตหัวอ่านฮาร์ดิสก์อัตโนมัติรุ่นที่ 1