การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมแผ่นอบกรอบ

  • บริษัท ทรงอภิรัช จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

  • inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี