โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม