โครงการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างถนนของกรมทางหลวง

Publish Year International Journal 3
2021 exRizki Maretia Novi Barus, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exShinya Inazumi, exAuckpath Sawangsuriya, "Effects of relative humidity during curing on small-strain modulus of cement-treated silty sand", Geotechnical and Geological Engineering, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 2131-2146
2020 exดร.อัครพัฒน์ สว่างสุรีย์, exผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Structural Responses of Flexible Pavement Subjected to Different Axle Group Loads", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1356-1366
2019 exRizki Maretia Novi Barus, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, "Laboratory and field evaluation of modulus-suction-moisture relationship for a silty sand subgrade", Transportation Geotechnics, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, มิถุนายน - มีนาคม 2019, หน้า 126-134
Publish Year National Journal 1
2021 exนายนรเทพ ฟุ้งลัดดา, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, "การศึกษาพฤติกรรมถนนลาดยางระยะยาวโดยการติดตามตรวจวัดร่องล้อบนผิวทางและการฝังอุปกรณ์ตรวจวัดในชั้นโครงสร้างทาง: กรณีศึกษาแปลงทดสอบ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 65-76