โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ประจำปี ๒๕๖๐