ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการทรุดตัวและการเคลื่อนตัว เพื่อออกแบบปรับปรุงเขื่อนคลองป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง