กฎหมายควบคุุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานและเทคนิคการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด