การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก