การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแร่ที่แทนที่ในเนื้อไม้กลายเป็นหิน