งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ และนิเวศวิทยาทางน้ำ โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ปี 2560