โครงการวิจัยประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน และอ้อย