โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการตลาด (Demand Driven)