การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2559