การค้นหา QTLs ที่ควบคุมลักษณะต้านทานต่อโรคเมล็ดด่างและโรคใบขีดโปร่งแสงในข้าวอย่างรวดเร็วด้วยวิธี QTL seq และ GWAS ร่วมกับการค้นหาลำดับเบสดีเอ็นเอทั้งจีโนมและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการคัดเลือกลักษณะต้านทานเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว