แนวทางการประเมินความปลอดภัยในงานติดตั้งชิ้นส่วนผนังรูปคอนกรีตสำเร็จกับอาคารสูง