ปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลการเดินทางท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

  • โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2559-2560)

  • inนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์

  • inนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์