โครงการวิจัยร่วมระหว่าง University of Pecs และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2019 exDr. Zoltan Horvath, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Smart Classrooms", Smart Technologies and Innovation for a Sustainable Future, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 339-347
Publish Year International Conference 1
2017 exDr. Zoltan Horvath, exMr. Adel Osztopanyi, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMs. Kitti Sugar, "Smart class schedule with indoor positioning", 2017 4th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI), 11 - 13 พฤศจิกายน 2017, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน