การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอนและสร้างสูตรอาหารปลาสวยงาม