การออกแบบและสังเคราะห์สารตรวจจับไอออนของโลหะแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์