ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์, exสำเนียง เพชรจอม, inดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Group Dynamics Program on Assertive Behavior of the Students of Psychological Department, Faculty of Social Sciences at Kasetsart University", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา “ชีวิตดี เปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ”, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย