ศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพสารเคมีที่ใช้แล้วแบบอัตโนมัติด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ IoT (Internet of Things

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Case Study of Industrial IoT (IIoT) Applications using OPC UA and MQTT", ICEAS:International Conference on Engineering and Applied Science, 17 - 19 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐเกาหลี