การพัฒนากิจกรรมสืบเสาะความรู้กับการโต้แย้งเพื่อส่งเสริมการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์