การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเกาหลีใต้และไทยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสาร

Publish Year International Conference 1
2018 exHosung Choe, exรศ.ดร.ประไพ จันทราสกุล, inดร.มาลินี ประพิณวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TESOL Graduate Students’ Perceptions of Issues Regarding World Englishes in Korea and Thailand", the First International Conference on Literacy, Culture, and Language Education, 5 - 7 ตุลาคม 2018, Bloomington อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา